Vår Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter/Privacy Notice

I enlighet med Falkenborn Advokatbyrås (”Falkenborn”) professionella ansvar respekterar vi din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver.

Denna informationstext beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du besöker Falkenborns hemsida, www.falkenborn.se (”Webbplatsen”), eller mejlar oss.

Informationstexten beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad, samt hur du kontaktar Falkenborn om du skulle ha frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in om dig

Vi samlar typiskt sett inte in några personuppgifter om dig om du inte själv väljer att lämna dina uppgifter till oss, till exempel genom att mejla oss direkt. När du mejlar oss samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, exempelvis namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, jobbtitel etc.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

När du mejlar oss behandlar vi dina personuppgifter grundat på vårt legitima intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara den korrespondens vi får. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att besvara och hantera ditt meddelande. Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.

Falkenborn vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, utlämnande, förändring eller förstörelse.

Hur dina personuppgifter kan komma att delas med andra parter

Falkenborn använder IT-system och programvara från tredjepartsleverantör. Det innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Falkenborn säkerställer i sådant fall att dina personuppgifter endast behandlas på det sätt som Falkenborn godkänt.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, till exempel om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Gäller informationen även för länkar till andra sidor?

Vi ansvarar inte för personuppgifter som behandlas när du besöker en hemsida via någon av våra länkar.

Personuppgiftsansvarig

Falkenborn Advokatbyrå AB, org.nr 556798-7184, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker via Webbplatsen.

Kontakt

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@falkenborn.se eller kontakta Falkenborn Advokatbyrå, Att. Personuppgiftsansvarig, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i Sverige Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Ändringar och uppdateringar

Denna informationstext uppdaterades i september 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling.

 


 

Privacy Notice

In accordance with the professional responsibility of Falkenborn, we respect your privacy and ensure that your personal data is processed with the secrecy and respect required.

This Privacy Notice describes how your personal data will be processed when visiting our website, www.falkenborn.se, (the “Website”) or when emailing us.

The Privacy Notice also describes our rights as a data subject and how you contact Falkenborn if you have any concerns regarding our use of your personal data.

The personal data that we collect about you

Normally, we do not collect any personal data about you unless you choose to share your personal data with us, for example by sending us an email. When you send us an email, we collect the personal data that you voluntarily share with us, i.e. name, telephone number, address, email address, job title etc.

How we process your personal data

When you send us an email, we process your personal data based on our legitimate interest of communicating with you and answer the incoming correspondence we receive. Your personal data will be processed as long as it is motivated by the context, to respond to and handle your message. We do not sell, distribute or in other ways make your personal data available for third parties for commercial purposes without your consent.

Falkenborn takes suitable technical and organizational security measures to protect personal data against unauthorized access, supply, change or destruction.

How your personal data may be shared

Falkenborn uses IT systems and software provided by third party suppliers. This means that these suppliers may process your personal data. Falkenborn will make sure that your personal data will only be processed in a manner approved by Falkenborn.

Your rights

Right to withdraw consent

You have the right to withdraw our consent to the processing of your personal data at any time. If you withdraw our consent, we will discontinue the processing for which you have given your consent and erase the personal data processed solely on the basis of the consent.

Right to access

You have the right to obtain information on what personal data we have about you and how we process this data. Your also have the right to receive a copy of this information.

Right to rectification and erasure

You have the right to have inaccurate personal data rectified and completed. In some cases, you may also have the right to have your personal data erased, for example if it is no longer necessary for the purpose for which it was collected.

Right to object and right to restriction of processing

You have the right to object to the processing of your personal data, for example, direct marketing purposes and in cases where we process the data with the legal basis that we have a legitimate interest. You also have the right to restrict the processing, e.g. if you find the personal data to be inaccurate.

Does this information apply to links to other pages?

No, we are not responsible for personal data that is being processed while visiting another website via our links.

Data controller

Falkenborn Advokatbyrå AB, reg.no 556798-7184, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm is the controller for the personal data processed via the Website.

Contact

If you have any concerns regarding how we process your personal data, please contact us at info@falkenborn.se or contact Falkenborn Advokatbyrå, Attn. Personuppgiftsansvarig, Nybrogatan 7,  114 34 Stockholm.

Complains

If you have any concerns about our processing of your personal data, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in Sweden Datainspektionen. You can also lodge a complaint with the supervisory authority in the country where you live and work.

Changes and updates

This Privacy Notice was updated in September 2018. We reserve the right to change this Privacy Notice from time to time in order to comply with changed legislation or our personal data processing.