Allmänna villkor

  1. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor, liksom Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed, gäller för alla tjänster som vi, Falkenborn Advokatbyrå AB, org.nr 556798-7184 (nedan ”Falkenborn” eller ”vi”) tillhandahåller. Sistnämnda regler finns tillgängliga på www.advokatsamfundet.se. Dessa villkor kan från tid till annan komma att ändras. Den gällande versionen publiceras på vår hemsida. Ändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen publicerats på vår hemsida. 

Avvikelser från dessa allmänna villkor ska avtalas skriftligen för att vara gällande. 

Falkenborn, och inte någon till oss knuten fysisk eller juridisk person, är avtalspart i uppdraget. Om inte annat gäller enligt tvingande lag har ingen annan person, fysisk eller juridisk, än Falkenborn något ansvar för de tjänster eller råd som tillhandahålls av oss.  

  1. Klientidentifikation m.m.

Vi måste enligt lag, för vissa uppdrag, kontrollera bl.a. våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om uppdragets syfte och art. Vi kan därför komma att be er tillhandahålla identitetshandlingar jämte information och underlag om ägarförhållanden. Vi kan även begära information och dokumentation som visar varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi kan vara skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss via externa källor, t.ex. databaser. All information och dokumentation som vi inhämtar i samband med dessa kontroller är vi enligt lag skyldiga att behålla. 

Vi är enligt lag skyldiga att till Finanspolisen anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering. Vi är förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras. Om misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi enligt god advokatsed och dessa villkor skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget. 

Enligt lag kan vi vara skyldiga att till skattemyndigheten rapportera uppgifter om klienters registreringsnummer för mervärdesskatt (VAT-nummer) samt uppgifter om fakturerade arvoden. Genom att anlita oss anses våra klienter ha samtyckt till att vi uppfyller nämnda rapporteringsskyldighet.  

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, som finns tillgänglig på vår hemsida. 

  1. Våra tjänster

Vår verksamhet bygger på att vi ger kvalitativ juridisk rådgivning till våra klienter. Våra tjänster och råd är anpassade till de förutsättningar och instruktioner som presenteras för oss inför och under respektive uppdrag. Vi förlitar oss på att de omständigheter som ni presenterar för oss är fullständiga och korrekta och har inget ansvar att kontrollera riktigheten av lämnade uppgifter. Ni som klient kan inte använda er av eller förlita er på vår rådgivning för något annat ändamål än det som den lämnade rådgivningen avser.  

Vi ger endast juridisk rådgivning och inte rådgivning i t.ex. kommersiella eller tekniska frågor. Vår rådgivning avser svensk rätt. Vi tillhandahåller inte skatterättslig rådgivning. 

Ni som klient kan när som helst avbryta uppdraget genom att skriftligen meddela oss detta. Vi kan frånträda ett uppdrag när detta är tillåtet enligt advokatsamfundets regler. 

När ett uppdrag slutförts, eller på annat sätt upphört, kommer vi att bevara alla relevanta handlingar och arbetsresultat som uppdraget genererat, antingen i fysisk pappersform eller i elektronisk form. Handlingarna kommer att bevaras under minst så lång tid som krävs enligt lag och god advokatsed. 

  1. Kommunikation

Vi kommer, om ni inte begär annat, främst att kommunicera med er genom internet, ofta genom e-post. Elektronisk kommunikation medför risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi tar inte ansvar för dessa risker. 

Våra säkerhetsarrangemang såsom brandväggar och spamfilter kan ibland filtrera bort även legitim e-post. Ni bör därför följa upp att viktig e-post har nått oss, t.ex. genom ett telefonsamtal. 

  1. Arvode och fakturering m.m.  

Arvoden för våra tjänster debiteras i enlighet med god advokatsed. Om ni så önskar kan vi inför ett uppdrag göra en uppskattning av vårt arvode. En sådan uppskattning baseras på en preliminär bedömning, gjord utifrån de omständigheter och förutsättningar som är kända vid den aktuella tidpunkten. Uppskattningar av arvode är inte bindande. Mervärdesskatt tillkommer på arvode samt även på utlägg i den mån vi är skyldiga att debitera sådant. 

Om inte annat har överenskommits fakturerar vi månadsvis i efterskott för dels utfört arbete enligt gällande timtaxa, dels kostnader som är nödvändiga för uppdragets utförande (exempelvis kostnader för bud, resor samt registrerings- och ansökningsavgifter). Våra enskilda timarvoden justeras i regel på årsbasis. Justerade arvoden tillämpas i pågående uppdrag. Fakturornas förfallodag är, normalt sett, 20 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader, innefattande ombudsarvode. Den vinnande parten kan emellertid inte alltid få sina kostnader ersatta fullt ut. Oavsett om ni vinner eller förlorar en process måste ni betala full ersättning för de tjänster som vi utfört och för de kostnader som vi har haft. 

Om vårt arvode och våra kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen.

  1. Sekretess 

Vi iakttar sekretess i enlighet med lag och god advokatsed. Det innebär att vi som utgångspunkt har tystnadsplikt beträffande sådant vi får kännedom om inom ramen för de uppdrag vi åtar oss. 

Undantag från tystnadsplikten gäller om ni lämnat samtycke till att vi delar med oss av viss information, samt i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna försvara oss mot krav från er, alternativt driva in fordran på arvode. I det fall krav riktats mot oss får vi även lämna information till vår försäkringsgivare. I vissa fall kan vi vara skyldiga enligt lag att lämna ut sekretessbelagd information. 

  1. Insiderinformation

Om ni önskar att vi ska upprätta och föra en insiderförteckning för att ni ska kunna uppfylla era förpliktelser enligt marknadsmissbrukningsförordningen, (EU) nr 596/2014, måste ni skriftligen informera oss härom.

  1. Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar är begränsat till den skada ni lider på grund av fel eller försummelse från vår sida, vilket innebär att kostnadsansvaret ska reduceras med de belopp som kan utgå enligt försäkring eller avtal. Vi ansvarar inte för er eventuella skadeståndsskyldighet gentemot tredje man. 

Vi ansvarar inte för andra rådgivares tjänster och rådgivning. Detta gäller oavsett om vi rekommenderat eller, för er räkning, anlitat rådgivaren i fråga.

Vårt ansvar är begränsat till 50 miljoner kronor per uppdrag. Om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger 500 000 kronor är vårt ansvar istället begränsat till 5 miljoner kronor.  

Om vi avbryter ett uppdrag på grund av omständighet som beror på klient, eller på grund av skyldighet enligt lag eller advokatsamfundets regler, ansvarar inte vi för den skada som detta kan leda till. 

Vi har för vår verksamhet anpassad ansvarsförsäkring. 

  1. Klagomål och tvistehantering

Vår verksamhet bygger på att våra klienter är nöjda med de tjänster vi utför. Om ni som klient skulle vara missnöjd med den rådgivning som vi har lämnat ska ni meddela oss, genom kontakt med ansvarig delägare, så snart som möjligt. 

Om ni som klient vill framställa krav mot oss ska det göras snarast efter att de omständigheter som ligger till grund för kravet blivit kända för er. Krav ska, för att få göras gällande, framställas antingen (i) ett år från det att klienten fått kännedom om nämnda omständigheter, eller (om denna tidpunkt infaller senare) (ii) ett år från det att vi utställt vår sista faktura för uppdraget. 

Om ert krav baseras på krav från tredje man eller myndighet ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning under förutsättning att vi håller er skadeslösa. Om ni reglerar, träffar förlikning eller vidtar någon annan åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke har vi inte något ansvar för kravet. Om vi ersätter er för något krav ska ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller till våra försäkringsgivare.

Om en lösning i samförstånd inte har kunnat nås har klient, som är konsument, under vissa förutsättningar möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Kontaktuppgifter till Konsumenttvistnämnden: www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden 

Tvist med anledning av våra tjänster ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna punkt, information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte utan motpartens uttryckliga medgivande röjas för tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan sekretessbelagd information för att vidmakthålla eller tillvarata sin rätt i förhållande till den andra parten eller om parten är skyldig att röja informationen enligt lag eller andra tillämpliga tvingande regler. 

Utan hinder av vad som föreskrivs i föregående stycke har vi mot klient alltid rätt att väcka talan vid Stockholms tingsrätt, eller ansöka om betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten, avseende förfallna och obetalda fordringar.